Všeobecné podmínky pro poskytování Internetu ITmedia.cz Internet

Článek I. – Předmět smlouvy

 1. Poskytovatel se zavazuje umožnit objednavateli přístup do sítě Internet s možností využití veškerých služeb této sítě. Služba dále obsahuje přidělení neveřejné IP adresy a na písemnou žádost též veřejné IP
 2. V ceně služby je možnost připojení neomezeného množství počítačů v domácnosti či ve firmě.
 3. Objednavatel se zavazuje hradit za tuto službu poskytovateli každý měsíc cenu stanovenou dle platného Ceníku za poskytování služeb ITmedia.cz Internet.

Článek II. – Cena

 1. Objednavatel se zavazuje hradit poskytovateli za každý započatý kalendářní měsíc poskytování služby cenu stanovenou platným a účinným Ceníkem za poskytování služeb ITmedia.cz Internet, uveřejněným na Internetových stránkách poskytovatele itmedia.cz .
 2. Poskytovatel je oprávněn provést změnu cen za poskytování služeb, přičemž změny musí být objednavateli oznámeny zveřejněním nového ceníku na Internetových stránkách poskytovatele nebo mu musí být nový ceník zaslán na kontaktní adresu (pokud ji uvede), a to ve lhůtě nejméně 2 měsíců před účinností nového ceníku tak, aby v případě nesouhlasu se změnou ceníku mohl objednavatel smlouvu vypovědět před účinností nového ceníku. V případě, že tak neučiní, má se za to, že objednavatel se změnou souhlasí, nový ceník se stává součástí smlouvy a je pro smluvní strany závazný.
 3. Cena je splatná nejpozději do 15. dne běžného měsíce, a to na bankovní účet poskytovatele, přičemž jako variabilní symbol je objednavatel povinen uvést číslo smlouvy.
 4. Na žádost objednavatele zaslanou písemně nebo elektronicky na kontaktní emailovou adresu poskytovatele bude poskytovatel pravidelně zasílat příslušné vyfakturování v tištěné formě, na v žádosti uvedenou
 5. V případě prodlení objednavatele je objednavatel povinen zaplatit kromě běžné ceny a příslušenství také smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Poskytovatel má nárok na smluvní pokutu, je-li doba prodlení delší než 10 dnů.
 6. V případě, že prodlení objednavatele se zaplacením ceny za poskytnuté služby bude 5 a více dnů, je poskytovatel oprávněn objednavateli bez dalšího upozornění pozastavit poskytování služby do doby, než objednavatel splatí celou dlužnou částku.

Článek III. – Způsob hlášení poruchy a její řešení

 1. Objednavatel je oprávněn nahlásit poruchu na kontaktní emailovou adresu nebo na kontaktní telefon poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje k řešení poruchy v co nejkratší době od jejího nahlášení.
 2. Opravu poruchy odstraní poskytovatel sám, nebo opravu zajistí prostřednictvím třetí
 3. V případě nahlášení poruchy a následném výjezdu poskytovatele nebo pověřené třetí osoby na místo přístupu objednavatele, kde bude zjištěno, že porucha nevznikla na straně poskytovatele ( např. zavirovaný PC, odpojený kabel ), je poskytovatel oprávněn požadovat paušální náhradu nákladů za výjezd ve výši 300,- Kč. Hodinová sazba za odstranění poruchy, která nevznikla na straně poskytovatele (např.odvirování pc) je 100,- Kč. Počítá se každá započatá
 4. V případě, že porucha bude zapříčiněna poskytovatelem, objednavatel má právo písemně uplatnit nárok na slevu 100% z poměrné ceny za každý den trvání poruchy. Právo musí být uplatněno písemně nebo na kontaktní emailovou adresu poskytovatele nejpozději do 10 dnů od odstranění poruchy, jinak právo zaniká.

Článek IV. – Práva a povinnosti

 1. Poskytovatel je povinen zajišťovat co nejoptimálnější přístup k síti Internet s ohledem na její dostupnost v dané lokalitě závislé na řadě fyzikálních podmínek jako jsou míra rušení a útlum signálu, přenosová kapacita rádiového adaptéru, počet rádiových adaptérů současně připojených k jednomu přístupovému bodu poskytovatele, vzdálenost rádiového adaptéru od přístupového bodu sítě Poskytovatele, apod. Poskytovatel není odpovědný za 100% dostupnost k informacím v celosvětové síti Internet vzhledem ke skutečnosti, že tato síť je decentralizována. Poskytovatel není vzhledem k různým fyzikálním podmínkám v dané lokalitě odpovědný ani za 100% dostupnost k poskytované službě.
 2. Objednavatel je povinen při používání služby dodržovat tyto podmínky, obecně závazné právní předpisy a jednat v souladu s dobrými mravy. Nesmí ani využívat službu k obtěžování třetích osob, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných dat (spamy, viry, atd.). Dále není oprávněn postupovat třetím osobám údaje pro čerpání služby (jméno a heslo, IP adresa, atd.) ani službu samotnou, není-li smluveno jinak. Při užívání služby je objednavatel oprávněn používat pouze rádiové adaptéry jejichž typ byl příslušným úřadem schválen nebo uznán.Objednavatel souhlasí s tím, aby poskytovatel zpracovával po nezbytnou dobu, související s poskytováním služby, jeho osobní údaje, osobní a zprostředkovací data a data související s poskytováním služby a souvisejících činností. Objednavatel nesmí měnit nastavení služby, ke kterým má přístup, bez svolení poskytovatele (zejména IP adresy, zapojení kabelů, ).
 3. Poskytovatel neručí za aktuálnost, pravdivost, zákonnost a soulad se všeobecně uznávanými etickými a morálními normami jakýchkoliv dat pocházejících ze sítě

Článek V. – Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou (není-li sjednáno jinak) a nabývá účinnosti dnem
 2. Smlouvu lze ukončit dohodou nebo ji lze jednostranně vypovědět, přičemž měsíční výpovědní doba počíná běžet od prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně.
 3. Smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou vyjma změn platného Ceníku, které je oprávněn provést poskytovatel pouze za podmínek uvedených v čl. II. těchto podmínek.
 4. Strany se dohodly, že vzájemnou korespondenci budou provádět písemně nebo elektronicky prostřednictvím kontaktních emailových adres (jsou-li ve smlouvě uvedeny). Doručení písemnosti elektronicky (prostřednictvím kontaktních emailových adres) se má za doručení písemné. V písemném styku v listinné podobě smluvní strany k vzájemné korespondenci užívají adresy pro doručení uvedené ve smlouvě, pokud není prokazatelně oznámena adresa nová. Listina se má za doručenou třetím dnem od uložení na poště. Strany jsou povinny si navzájem sdělovat veškeré podstatné změny, mající vliv na tuto smlouvu, zejména změnu jména, bydliště či adresy pro doručování.

 

Ve Varnsdorfu dne 15. června 2016